Regulamin

Regulamin sklepu Magnolia-home.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy pod adresem magnolia-home.pl prowadzi Arkadiusz Krzysztof Tomaszewski działający pod nazwą firmy „Myberry Arkadiusz Tomaszewski z siedzibą w Komorowie 2a, 64-200 Wolsztyn, NIP: PL7851647604, REGON: 300805450, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwana dalej magnolia-home.pl.

Słownik pojęć

2. W rozumieniu niniejszego regulaminu, regulaminu usług elektronicznych oraz polityki prywatności:

a) Użytkownik oznacza osobę fizyczną (która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej opiekuna prawnego), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zamówienie lub korzystającą w inny sposób ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym magnolia-home.pl
b) Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem http://magnolia-home.pl prowadzony przez magnolia-home.pl
c) Zamówienie oznacza oświadczenie woli Użytkownika, nakierunkowane bezpośrednio na zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub drogą telefoniczną,
d) Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy magnolia-home.pl a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
e) Dzień roboczy oznacza dzień nie będący sobotą ani dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
f) Dane kontaktowe oznaczają:
- w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail oraz numer telefonu. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę oraz numer identyfikacji podatkowej.
- w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do wysyłki, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail.

3. Użytkownik aby złożyć zamówienie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Magnolia-home.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu koniecznych z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych za uprzednim powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem

5. Magnolia-home.pl realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej sklepu względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

7. Wszystkie towary zakupione w Magnolia-home.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

8. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://magnolia-home.pl poprzez aplikację "koszyk". W zamówieniu Użytkownik wskazuje zamawiane towary, podaje swoje dane kontaktowe oraz wybiera formę dostawy i płatności. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. W wyjątkowych przypadkach zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerem: 507 14 13 12.

9. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, wiadomość z informacją o otrzymaniu zamówienia przez magnolia-home.pl. Informacja ta nie stanowi przyjęcia zamówienia Użytkownika do realizacji ani zawarcia umowy sprzedaży.

10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem w formie przedpłaty - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu,
b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

11. Termin realizacji umów sprzedaży zawartych z konsumentami nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia złożenia zamówienia, chyba że Strony uzgodniły inny termin.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) umieszczonym pod tym adresem. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

III. PRZESYŁKA

13. Ceny towarów wyświetlane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

14. Ceny za przesyłkę danego towaru są zróżnicowane i zależą od formy płatności, formy dostawy lub regionu wysyłki i są one podawane przez pracownika magnolia-home.pl w koszyku.

15. Magnolia-home.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już umów sprzedaży lub o dzieło oraz zamówień złożonych przez konsumentów.

16. Magnolia-home.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Zmiana zakresu towarów nie dotyczy zamówień złożonych przez konsumentów.

17. Magnolia-home.pl nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumentów.

18. W chwili odbioru towaru Użytkownik nie będący jednocześnie konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Reklamacje Użytkownika nie będącego jednocześnie konsumentem, dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumentów.

IV. PŁATNOŚĆ

19. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

a) za pobraniem przy odbiorze towaru,
b) przelewem na konto Myberry Arkadiusz Tomaszewski w drodze przedpłaty,
e) w sklepie stacjonarnym.
Bieżące dostępne formy płatności określone są na stronach informacyjnych poszczególnych produktów.

20. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

V. REKLAMACJE

21. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się magnolia-home.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

22. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru przez Użytkownika nie będącego jednocześnie konsumentem. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory produktów w szczególności drewna, metalu czy tkanin. mają wyłącznie charakter orientacyjny. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumentów.

23. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy Użytkownikom nie będącymi jednocześnie konsumentami, że publikowane dane techniczne, opis produktu oraz ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do kierowania roszczeń przez tych Użytkowników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA

24. Użytkownik będący konsumentem w w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki i wysyłając je na adres: Myberry Arkadiusz Tomaszewski, Komorowo 2a, 64-200 Wolsztyn podany w niniejszym Regulaminie.

25. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia od umowy, na adres magnolia-home.pl w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od magnolia-home.pl. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Prosimy o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą, jednakże brak załączenia tych dokumentów nie wpływa na realizację prawa do odstąpienia od umowy.

26. Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu lub w terminie wskazanym w pkt. 25 prosimy kierować na adres Myberry Arkadiusz Tomaszewski, Komorowo 2a, 64-200 Wolsztyn z dopiskiem "zwrot". Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do sklepu na swój koszt, magnolia-home.pl nie odbiera paczek nadanych za pobraniem. Magnolia-home.pl dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta nie później niż w terminie czternastu dni, przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika.

27. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone,

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu magnolia-home.pl.

29. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem nie będącym konsumentem, jest sąd właściwy dla miejsca siedziby magnolia-home.pl. Punkt ten nie dotyczy konsumentów.

30. Wprowadzane do Regulaminu zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej magnolia-home.pl.

31. Wobec Użytkowników którzy złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmieniony regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich regulamin w nowym brzmieniu, w takim przypadku strony zgodnie dokonują zmiany wiążącej ich umowy sprzedaży.

32. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).